Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Vezikoüreteral Reflü Nedir ?

Vezikoüreteral reflü, idrarın mesaneden böbreklere geri kaçması demektir. Normalde idrar tek yönlü olarak böbreklerden üreterler yolu ile mesaneye gelir ve kesinlikle mesaneden böbreklere geri kaçmaz. Reflü böbrek enfeksiyonlarına (pyelonefrit) ve sonra böbrek hasarına (renal skar) neden olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklar, özellikle bu ateşli bir enfeksiyon ise, reflü açısından incelenmelidir. İnceleme voiding sisto-üretrografi (VCUG: işeme sisto-üretrografisi) ile yapılır. Bu incelemede çok ince bir sonda ile mesane yani idrar kesesi radyoopak (renkli madde) madde ile dodurulur ve skopi (röntgen) yardımı ile reflü olup olmadığı ve varsa derecesi tespit edilir. Bu konuda uzmanlaşmış pediatrik radyologlar tarafından yapıldığında son derece basit ve hastayı az rahatsız eden bir incelemedir.

Böbrek enfeksiyonlarına bağlı, böbreklerde skar (hasar) gelişip gelişmediğini analayabilmek için en güvenilir yöntem DMSA böbrek sintigrafisi olup, nükleer tıp uzmanlarınca yapılmalıdır.

Reflü özellikle küçük yaşlarda tanı almışsa ve çok yüksek dereceli değilse kendi kendine düzelebilir. Burada önemli olan düzelme için beklenirken çocuğun böbrek enfeksiyonu geçirmesine engel olabilmektir. Reflü tanısı alan çocukların büyük kısmında koruyucu (profilaktik) antibiyotik başlanarak beklemek başlangıçta yeterlidir. Beklemek ile düzelmeyen, ya da antibiyotiğe rağmen tekrarlayan enfeksiyonları olan çocuklarda cerrahi tedavi gerekir. Açık cerrahi neredeyse kesin çözüm sağlar.

Son yıllarda endoskopik (kapalı ameliyat) yöntemler önem kazanmaya başlamıştır. Uygulaması çok kolay olan bu yöntemde işlem 15dk kadar sürmekte ve hasta aynı gün taburcu olmaktadır. Başarı oranı açık cerrahiden biraz daha düşük olsa da hızlı ve kolay bir tedavidir.

Reflüyü engelleyen üreterin mesane içindeki kısmının yeterli uzunlukta olmasıdır.Normal İşeme Sistoüretrografisi.İki taraflı 5. derece (en yüksek) reflü.

Reflüyü engelleyen üreterin mesane içindeki kısmının yeterli uzunlukta olmasıdır. Normal İşeme Sistoüretrografisi. İki taraflı 5. derece (en yüksek) reflü.

 

İki taraflı 5. derece (en yüksek) reflü.Neosistostomi için mesane içinde üreter diseksiyonu.

Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Vezikoüreteral reflü problemi genellikle ilk iki yıl içerisinde kendiliğinden geçebilen bir problemdir. Bununla birlikte bazı hastalara endoskopik yöntemler ile idrar yoluna dolgu enjekte edilerek tedavisi mümkün olabilmektedir. Bu problemin çocuklarda ateşli idrar yolu enfeksiyonu belirtisi ile açığa çıkması daha ciddi bir durum söz konusu olduğunun belirtisidir. Tedavi yöntemlerinin tercih edilişinde reflü probleminin derecesi, hastanın yaşı ve sağlık durumu değerlendirimektedir. 

Vezikoüreteral Reflü Nasıl Tedavi Edilir ?

Yüksek dereceli reflü problemleri arasında sayılabilen vezikoureteral reflü; böbreklere zarar vermemesi ve kalıcı hasar bırakmaması amacı ile mutlaka tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Bu problemin erken tanısı ve tedavi planlamasına erken başlanması büyük önem taşımaktadır. Hastanın genel sağlık durumuna ve vezikoureteral reflü probleminin derecesine bağlı olarak ilaçla tedavi ya da cerrahi yöntemler ile tedavi seçenekleri söz konusudur. 

Vezikoüreteral Reflü Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülen vezikoüreteral reflü; cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Cerrahi olmayan yöntemler ile tedavisinde öncelikle çocuk bu problemden korunmalıdır. Aynı zamanda farklı bir yöntem ise bebeklik döneminde sünnet işlemi gerçekleştirilmesidir. Böylece idrar yolu enfeksiyonu riski minimum düzeye indirgenmektedir. Doktor kontrolünde kullanılan birtakım antibiyotikler de vezikoüreteral reflü probleminin tedavisinde yer almaktadır ancak günümüzde ilaç kullanımının oldukça artması ve yan etkilerinin sağlık açısından başka problemlere yol açabileceği riski ile birlikte tartışmalı bir konudur.

Vezikoüreteral reflü probleminde cerrahi tedavinin amacı ise reflünün bulunduğu bölgede submukozal bir tünel oluşturmaktır. Enjeksiyon yöntemi ile ayaktan tedavi yöntemi de uygulanabilmektedir. Aynı zamanda açık teknik ile uygulanan cerrahi yöntemlerde de başarılar elde edilmektedir. Çocuk ürolojisi problemlerinin gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin uygulanmasında doktor seçimi büyük önem arz etmektedir. Öyle ki yanlış bir şekilde gerçekleştirilecek her müdahale çocuğun yetişkin çağında kısırlık, cinsel fonksiyon bozuklukları ya da kozmetik nedenler ile psikolojik olumsuzluklar yaşayabilmektedir. Ateşli idrar yolu enfeksiyonu problemi yaşayan 2 yaş altındaki her çocuk vezikoüreteral reflü konusunda ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu noktada mesane ve böbrek ultrasonunun çekilmesi ile tanı yöntemine başlanmaktadır. Kesin teşhisi oldukça zor ve karmaşık olan vezikoüreteral reflü; %80 oranında erkek çocuklarda görülmektedir.

Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı

Vezikoüreteral reflü probleminin yüksek dereceli reflü problemleri arasında yer aldığından ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu problemin tedavi seçenekleri hastalığın derecesine bağlı olarak tespit edilmektedir ve ileri derecede reflü problemlerinde cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. 

Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Vezikoüreteral reflü ameliyatı genellikle böbreklerin hasar görmesi ya da doğumsal anormallik bulunan hastalarda uygulanmaktadır. Endoskopik yöntemler ile uygulanan ameliyat sırasında böbreklerin hasara uğramış olması durumunda böbreklerden birinin alınması da söz konusu olmaktadır. Eğer her iki böbrekte de hasar meydana gelmiş ise diyaliz tedavisi de gerekebilmektedir. 

Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı Öncesi

Vezikoüreteral reflü probleminde ameliyat planlaması sırasında hastanın genel sağlık öyküsünün değerlendirilmesi ve böbreklerin ayrıntılı bir şekilde muayane edilmesi gerekmektedir. Böbrek büyümesinin durması, reflü problemine ilişkin yan ağrılarının hissedilmesi, bakteri ürinin devam ediyor olması gibi problemlerin ameliyat öncesinde mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir. 

Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı Sonrası

Vezikoüreteral reflü ameliyatının mutlaka tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her ameliyat sürecinde olduğu gibi bu problemin tedavisi için uygulanan cerrahi yöntemde de birtakım riskler bulunmaktadır. Bu riskler; idrar çıkışında azalma, hematüri, mesane spazmı, işeme disfonksiyonu, birtakım üriner enfeksiyonlardır. Bunlarla birlikte ameliyat sonrasında reflünün devam etmesi, böbreklerde fonksiyon kaybı gibi ciddi problemler de yaşanabilmektedir. 

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü problemi genellikle çocuklarda görülen ürolojik bir problemdir. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülmektedir.  Aynı zamanda kardeşinde vezikoüreteral reflü görülen çocuklarda aynı problemin görülme oranı %40'tır. Bu nedenle aileler gerekli muayene ve tanı yöntemleri hakkında önlemlerini almaları gerekmektedir. 

Yenidoğan bebeklerde vezikoüreteral reflü probleminin belirtileri; kusma, huzursuzluk, iştahsızlık ve halsizlik gibi semptomlardır. Büyük çocuklarda vezikoüreteral reflü hastalığının belirtileri; kilo alamama, geceleri idrar kaçırma, yan ağrıları, ateş, karın ağrısı, ishal, kusma, idrar yaparken ağrı hissi durma ve sık idrara çıkmadır. 

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

Vezikoüreteral reflü problemi çocuklarda yetişkinlerden daha farklı şekilde tedavi edilmektedir. Çocuk anatomisi ile yetişkin anatmisinin biribirinden farklı olması nedeni ile çocuklarda vezikoüreteral reflü probleminin tedavisini mutlaka çocuk ürolojisi uzmanları gerçekleştirmelidir. Bununla birlikte problemin derecesine bağlı olarak ilaçla tedavi ya da ameliyatla tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. 

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı

Vezikoüreteral reflü probleminin çocuklarda görülmesi ciddi bir ürolojik hastalıktır. Özellikle böbreklere ciddi hasarlar vermesi nedeni ile tedavisinin en doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Ameliyatla tedavi yöntemlerinde uygulanan endoskopik tedavi ilk kez 1984 yılında gerçekleştirilmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilimsel çalışmaların artması ile birlikte ameliyatın başarı oranı oldukça yüksektir. Endoskpik yöntem ile uygulanan vezikoüreteral reflü probleminin tedavisi sonrasında ultrason, renogram ve sisoüretrografi gibi değerlendirmelerin mutlaka uygulanması gerekmektedir. 

İLGİLİ KONULAR